Home Disclaimer

Disclaimer

Voor de toegang tot en het gebruik van de website, staging.demeeuw.com (hierna: “website”), gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door uzelf toegang te verschaffen tot deze website en de website te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.


ARTIKEL 1: INHOUD WEBSITE


VDL De Meeuw heeft de inhoud van deze website, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen - doch niet beperkt tot - de links naar promotionele acties, die door haar zijn ontwikkeld, alsmede alle informatie en de gegevens op de website, met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen ter vermaak en informatieve doeleinden aangeboden. De inhoud van de website kan ten alle tijde, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd. VDL De Meeuw garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van fouten en dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.


ARTIKEL 2: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij VDL De Meeuw en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één hardcopy.


ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID


VDL De Meeuw sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website. Meer in het bijzonder zal VDL De Meeuw in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen verricht door u, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie en/of het onrechtmatig gebruik van haar systemen, waaronder de website, door een derde.


ARTIKEL 4: VERWIJZINGEN


De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. VDL De Meeuw heeft, tenzij duidelijk anders blijkt, geen zeggenschap over deze websites. VDL De Meeuw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.


ARTIKEL 5: BEVEILIGING


VDL De Meeuw spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. VDL De Meeuw legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.


ARTIKEL 6: DIVERSEN


Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door VDL De Meeuw worden aangepast. VDL De Meeuw adviseert daarom deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.